Đào tạo - tuyển sinh

Display

Bồi dưỡng ngắn hạn

1. Sản xuất cao su Polyme                            
2. Quản lý tổ đội nông trường, nhà máy                                                    
3. Quản lý sản xuất                                   
4. Bồi dưỡng nghiệp vụ Giám đốc nhà máy                   
5. Xác định DRC, TSC và đánh đông mủ nước                                            
6. Quản trị mạng                                          
7. Thiết kế Web                                   
8. Đồ họa quảng cáo                                                     
9. Lắp ráp cài đặt mạng máy vi tính                                                       
10. Cài đặt và bảo trì laptop                         
11. Anh văn (theo chuẩn mới)                                                   
12. Tin học (theo chuẩn mới)                  
13. Quản trị nhà hàng - khách sạn                                          
14. Lao động tiền lương                                          
15. Khai báo thuế                               
16. Kế toán trưởng
17. Kế toán viên
18. Văn thư lưu trữ
19. Kế toán ngân sách xã, phường
20. Xây dựng định mức trong sản xuất 

 

Chia sẻ: